Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

                      NOVENE TIL OLAV DEN HELLIGE

”I Jesus blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.” (Ef 2,22)

A. Motivet leses

B. Utvalgte tekster

C. Bønn

D. Sang: Be for oss, Hellig Olav, Lov Herren nr.627

BØNN: Gud, din Sønn Jesus Kristus er den eneste hjørnesteinen i den bygning som vokser til et hellig tempel. Din tjener Olav den Hellige er en dyrebar stein mellom andre som du har utvalgt til å bygge opp din kirke i Norge. På hans forbønn ber vi deg, meisle oss ut, poler oss og sett oss inn i dette byggverket etter din vilje. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

1. dag OLAV TRYGVASON (995 – 1000)

Den første kristningskonge i Norge. Han var selv døpt, han inviterte mange prester til Norge og bygde flere kirker (blant annet en kirke viet ti hellige Sunniva). Men han tvang også på en brutal måte mange til å ta imot kristentroen. Etter hans død kom hedenskapen tilbake. Likevel, en historiker skrev følgende om Olav Trygvasons liv: ”Kort og strålende som en meteor er hans livs bane”. Den første sæd ble kastet.

2. dag Hellige Sunniva og hennes ledsagere (900-tallet)

Sunniva stolte mer på Guds allmakt enn på menneskelig råd og hjelp; hun la sin og sitt følges skjebne i den levende Guds hånd. Vår hjelp er i herrens navn. Han som har skapt himmel og jord.”

3. dag OLAV DEN HELLIGE ( 1030)

”Å føre alt det folk som var gitt ham til troen på den sanne Gud var den gjerning som Gud hadde lagt på ham å utrette, og han utrettet den med urokkelig troskap. At han brøt hov og horg, bygget kirker i stedet og skaffet folket lærere, gav nye lover og straffet vold og ulov, enten det så var rike eller ringe som øvet voldsferd og urett – det var en del av hans kristningsverk (…) Olavs kamp for sitt kongedømme var en kamp for Guds rike og Guds rettferdighet.

4. dag HELLIGE HALLVARD (+ 1043)

St. Hallvard Vebjørnsson hadde mistet sitt liv for å hjelpe en arm stakkar, han hadde vunnet det evige liv ved det. Martyr i den forstand hvori Kirken nu bruker ordet, var hellige Hallvard enda mindre en hellige Olav. Ingen av dem ble stillet innenfor valget å fornekte sin tro eller dø. Men begge hadde de mistet sitt liv, da de satte det inn for et fundamentalt kristent prinsipp. Så ble de begge dyrket og kalt martyrer.

5. dag HELLIGE MAGNUS ORKNØYJARL (1076 – 1115)

”Da Magnus møtte sin fetter og firende Håkon, tilbød han seg først å dra i eksil. Dette ble avslått. Da tilbød han seg å bli lemlestet eller blindet heller enn at fetteren skulle få hans liv på samvittigheten. Men Håkons høvdinger ville det ikke. Etter at Magnus hadde bedt for sine mordere og velsignet sverdet, drepte den gråtende kokken Magnus med to sverdhogg. Magnus ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 11. juli 1898. Dette gjør ham til den eneste norske helgen som er offisielt kanonisert i Vatikanet.

6. dag HELLIGE EYSTEIN, ERKEBISKOP AV NIDAROS

Hellige Eystein kjempet for Kirkens autoritet fordi den er Kristi mystiske legeme – sårbart i sine enkelte lemmer, ikke fritatt for å lide under alle tiders sykdommer og synder, men likevel lever og taler Livets Opphav, Kristus, i det. Eysteins kamp for å skaffe Kirken frihet til å fremme fred i landet, for et kongedømme som ikke skulle vinnes ved blodige kamper og ikke falle i hendene på andre og uvettige menn syntes endt med nederlag. Men hans tanker vant fremgang senere og tapte grunn igjen – som det har vært deres skjebne, under vekslende former, til alle tider.

7. dag HELLIGE THORFINN, BISKOP AV HAMAR (+ 1285)

Hellige biskop Thorfinn ble født i Trøndelag. Muligens var han cisterciensermunk som ung. I 1278 ble han viet til biskop av Hamar. Sammen med andre norske biskoper måtte han stride med kongens makt imot Kirken. Biskopene ble utvist fra landet og kom til cistercienserklosteret i Ter Doest hvor han døde den 8. januar 1285. Mesteparten av sin eiendom gav han til kirker og klostre i Hamar, i Trøndelag og til cistercienserne i Ter Doest.

8. dag Peter Charles-Marie Schilling (1835-1907) Den 11. november 1854 ble Karl Schilling opptatt i Den katolske kirke. Samme dag mottok han for første gang sin Herre i Alterets sakrament. Han hadde aldri trodd at et menneske kunne bli så lykkelig. Han ville forsøke å gjøre alt som Gud ønsket, gi Ham alt – sin sjel og sitt hjerte, sitt arbeide, alle sine tanker, gjøre for mennesker alt det gode han kunne. Og å ta med alt som Gud bød Ham i sin Kirke.

9. dag ALLE HELGENER – FØR, NÅ OG FREMTIDEN

Brødre og søstre, a oss endelig våkne opp, la oss stå opp med Kristus. La oss søke himmelske realiteter og smake dem. La oss altså hige etter denne herlighet med helhjertet og trygg iver. Og sannelig, for at vi skal kunne håpe på og kunne vinne frem til en slik lykksalighet, så må vi også av alle krefter trakte etter de helliges hjelp og bønn, slik at det vi ikke kan oppnå ved egen evne, gis oss ved deres forbønn.

100-ÅRSJUBILEET FOR MARIA-ÅPENBARINGENE I FÁTIMA

 Maria av Fatima 02

 

FULLSTENDIG AVLAT

I anledning Fátima-jubileet tildeler pave Frans avlat som kan
oppnås frem til 26. november 2017.

FOR Å OPPNÅ FULLSTENDIG AVLAT MÅ DE GENERELLE BETINGELSER OPPFYLLES:

• Gå til skrifte – ta i mot Botens sakrament og være frigjort fra synden i sitt indre.
• Delta i feiringen av Den hellige messe –  motta Den hellige kommunion.
• Be for paven og pavens intensjoner.


TRE MÅTER Å VINNE FULLSTENDIG AVLAT PÅ I ANLEDNING 100-ÅRSJUBILEET FOR MARIA-ÅPENBARINGENE:  

1. Pilegrimsreise til Fátimas helligdom i jubileumsåret Den første måten å oppnå fullstendig avlat på for de troende, er å gjennomfør  en pilegrimsreise til Fátimahelligdommen i Portugal, og delta i en feiring eller i en bønn der til ære for Jomfru Maria. I tillegg skal de troende be Fader vår, fremsi trosbekjennelsen og påkalle Guds Mor av Fátima.

2. Be foran en statue av  Vår Frue av Fátima Den andre måten å oppnå avlat på kan skje ved at de troende besøker Vår Frue av Fátima den 13. i hver måned fra mai til oktober (2017) der hun er høytidelig fremstilt til offentlig venerasjon i kirker, kapeller eller andre steder, og deltar med fromhet i en av feiringene eller i en bønn der til ære for Jomfru Maria. Når det gjelder denne andre måten, understrekes det at besøk til en statue av Jomfru Maria «ikke nødvendigvis må skje utelukkende i Fátima eller i Portugal», men kan gjennomføres hvor som helst i verden. De som vil vinne avlat, skal også be Fader vår, fremsi trosbekjennelsen og påkalle Guds Mor av Fátima.

3. Eldre og syke Den tredje måten å oppnå fullstendig avlat på gjelder mennesker som på grunn av alder, sykdom eller annen alvorlig grunn ikke er i stand til å komme seg ut. Den enkelte kan be foran en statue av Vår Frue av Fátima og skal personlig forene seg med jubileumsfeiringene på åpenbaringsdagene, den 13. i hver måned fra mai til oktober (2017). De skal også «ofre sine bønner, lidelser eller ofre» som de tar på seg med sine egne liv til Den Barmhjertige Gud.

JUBILEETS VIGSELSBØNN

Vær hilset, Herrens mor, Jomfru Maria, Rosenkransens Dronning av Fátima! Velsignet blant alle kvinner, er du bildet på Kirken kledd i Påskens lys, du er vårt folks ære, du er seieren over det ondes merke. Du vårt Løfte om Faderens miskunnsrike kjærlighet, vår Læremester i forkynnelsen av Sønnens glade budskap, vårt Tegn på Den Hellige Ånds brennende ild; lær oss, i denne gledens og smertens dal, de evige sannheter som Faderen åpenbarer for de små. Vis oss kraften i din beskyttende kappe. La ditt Uplettede Hjerte være tilflukt for syndere og veien som fører til Gud. Forenet med mine brødre og søstre, i tro, håp og kjærlighet overgir jeg meg til deg. Forenet med mine brødre og søstre, vier jeg meg til Gud, gjennom deg, Rosenkransens Dronning av Fátima. Og, så endelig, omgitt av lyset som strømmer fra dine hender, vil jeg prise Herren i all evighet.Amen

SKRIFTEMÅLET
Ingen synd er så stor at Gud ikke kan tilgi den. GÅ TIL SKRIFTESTOLEN, KNEL OG  BEGYNN MED: «Jeg bekjenner for Gud og for deg som prest mine synder.» Du kan fortelle når du skriftet sist og der etter bekjenne dine synder. Om nødvendig hjelper presten deg ved å stille spørsmål. DU KAN AVSLUTTE SLIK: «Jeg angrer alle mine synder og ber om bot og syndsforlatelse.» Kom, la oss gjøre opp vår sak! – sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Jesaja 1,18

Imprimatur: +Berislav Grgić, biskop-prelat av Tromsø
Tromsø, 13. mai 2017 Minnedag for Vår Frue av Fátima

© Karmelittklosteret «Totus Tuus» 2017 FULLSTENDIG AVLAT

Shadow