Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Fastetiden inviterer oss på nytt til å erfare Gud Faders kjærlighet til hver og en ved å betrakte Jesu Kristi død og oppstandelse. La oss motta ham og av et takknemlig hjerte be: ”Min Gud jeg tror, tilber, håper og elsker deg. Jeg ber om miskunn for dem som ikke tror, ikke tilber, ikke håper og ikke elsker deg”. (Engelens bønn fra Fatima)

  Det er mange måte å be Korsveien på. Denne korsveien består av korte bibeltekster til å betrakte, for så å la hvile i hjertets stillhet

Herre, Jesus Kristus, din korsvei gjennomtrenger verdens gåte, hjelp oss å bære ditt kors, hjelp oss å ta på oss vårt eget kors, hjelp oss å dele verdens kors, slik at kraften av din oppstandelses kan seire over alt. Amen.

Innledning til hver stasjon Vi tilber deg, Kristus og lovpriser deg – fordi du ved ditt kors har forløst verden. Fader Vår… Hill deg Maria. 

Avslutning av hver stasjon Korsfestede Herre Jesus Kristus, miskunn deg over oss og frels de arme sjelene i skjærsilden. 

1. Stasjon Jesus blir dømt til døden. ”Han ble mishandlet, men bar det ydmykt; han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes, lik sauen som tier når den klippes.” Jes 53,7 ”Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!”  Matt 7,1 ”Salige er de ydmyke, for de skal ta jorden i eie.”  Matt 5,5
2. Stasjon Jesus mottar korset. ”Han var ringeaktet, forlatt av mennesker, en smertens mann som ingen ville se på, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han.” Jes 53,3-4a ”Alt makter jeg i ham som gir meg styrke.” Fil 4,13 ”Salige er alle som tar sin tilflukt til ham.”  Sal 2,12
3. Stasjon Jesus faller for første gang under korset. ”Du plaget meg med dine synder, og trettet meg med dine ugjerninger. Jeg, ja jeg, er den som utsletter dine misgjerninger.” Jes 43,24-25          ”Jeg roser meg aller helst av min avmakt, for at Kristi kraft kan utfolde seg over meg.”  2 Kor 12,9 ”Salige er de hvis onde gjerninger er tilgitt.” Rom 4,7
4. Stasjon Jesus møter sin mor. ”Simeon sa til hans mor Maria: Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt. Slik skal mange hjerters tanker komme for dagen. Men også gjennom din sjel skal det gå et sverd.” ”Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.” 1 Kor 13,13 ”Salige er de som hører Guds ord og retter seg etter det.”  Luk 11,28
5. Stasjon Simon fra Kyrene hjelper Jesus å bære korset. ”Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv, ta opp sitt kors hver dag, og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det!”  Luk 9,23-24 ”Bær hverandres byrder, for på den måten oppfyller dere Kristi lov.”  Gal 6,2 ”Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.” Matt 5,9
6. Stasjon Veronika rekker Jesus svetteduken. ”Den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen.” Matt 10, 32 ”Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.” Matt 25,40 ”Salige er de barmhjertige, for de skal selv finne miskunn.” Matt 5,7
7. Stasjon Jesus faller for andre gang under korset. ”Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige når de kjenner ham; for han har båret deres synder. Han tok på seg de manges synd og gikk i forbønn for syndere.” Jes 53,11-12 ”Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse!”  Matt 26,41 ”Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.” Matt 5,6
8. Stasjon Jesus trøster Jerusalems kvinner.  ”Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverdet? Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss.” Rom 8,35-37 “Herre, du vet alt; du vet at jeg har deg kjær.”   Joh 21,17 ”Salige er de som sørger, for de skal trøstes.”  Matt 5,4
9. Stasjon Jesus faller for tredje gang under korset. ”Han hadde ingen herlig skikkelse, vi gledet oss ikke ved synet av ham. Han var ringeaktet, forlatt av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom, en foraktet mann som ingen ville se på, vi regnet ham ikke for noe.” Jes 53,2b-3 ”Den som holder ut til enden, han skal bli frelst.”  Mark 13,13 ”De utholdende, dem priser vi salige.”  Jak 5,11

10. Stasjon Jesus blir avkledt.  ”Jeg er en makk og ikke en mann, spottet av mennesker, foraktet av folk. Alle som ser meg, håner meg, vrenger munnen og rister på hodet.” Sal 22,7-8 ”Lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn, og dere skal finne hvile for deres sjeler.” Matt 11,29 ”Salige er de som er fattige i seg selv,for himmelriket er deres.” Matt 5,3

11. Stasjon Jesus blir naglet til korset. ”Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom.” Jes 53,5 ”Jeg er korsfestet med Kristus, og det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever i meg.” Gal 2,19-20 ”Salige er de som blir forfulgt for rettferdig hets skyld, for himmelriket er deres.” Matt 5,10

12. Stasjon Jesus dør på korset. ”Likesom Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen løftes opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. For så høyt elsket Gud verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” Joh 3,14-16 ”Fader, i dine hender overgir jeg min ånd!” Luk 23,46 ”Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.”  Matt 5,8

13. Stasjon Jesus blir tatt ned av korset og lagt i sin mors fang. ”Å, alle dere som går forbi på veien, gi akt og se om det finnes en smerte lik den som har rammet meg, den som Herren har latt meg lide.” Klag 1,12 ”Det skje meg som du har sagt.”  Luk 1,38 ”Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham.”  Jer 17,7

14. Stasjon Jesus blir gravlagt. ”Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.” Joh 12,24 ”La dere ikke prege av denne verden, men la dere forvandle gjennom et nytt sinnelag.”  Rom 12,2 ”Salige er de døde som dør i Herren, (…) de skal få hvile fra sitt strev.” Åp 14,13

Shadow