Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

”Jesus så på ham og fikk ham kjær.
Da sa han… kom og følg meg” (Mark 10, 21).

”Jesus så på ham og fikk ham kjær. Da sa han: ”En ting stor ennå igjen. Selg alt du eier, og del pengene ut til de fattige, - så får du en skat i himmelen. Og kom så og følg meg”  (Mark 10, 21).

”De evangeliske råd blir i sitt mangfold holdt frem for hver Kristi disippel. Den fullkomne kjærlighet alle troende er kalt til, medfører for dem som frivillig går inn i kallet til et liv viet Gud, å leve i kyskhet i ugift stand for Gudsrikets skyld, i fattigdom og i lydighet. Det er løftet om å leve i pakt med disse rådene etter en varig leveregel, anerkjent av Kirken, som særpreger et liv ”viet Gud”. KKK no.915 "Den gudviede livs stand fremtrer [...] som én av måtene å leve i en "inderligere" vigsel til Gud på, en vigsel som har sine røtter i dåpen, og som vier mennesket helt til Gud. I ordenslivet er det Kristi troendes forsett, drevet av Den Hellige Ånd, nøyere å følge Kristus, å hengi seg selv til Gud som elskes over alle ting, og, ved å strebe etter fullkommen kjærlighet i Gudsrikets tjeneste, å vitne og forkynne i Kirken om den kommende verdens herlighet." KKK 916

”Den som dåpen allerede hadde bestemt for Gud, og overgitt ham som elskes frem for alt annet, er i det vigslede liv enda nærmere viet for Gud, til beste for hele Kirken.” KKK no.945 "De evangeliske råd om gudviet sølibat, fattigdom og lydighet er til sammen en Guds gave som Kirken har mottatt av sin Herre og stadig tar vare på ved hans nåde. [...] Diverse familier har utviklet seg både til medlemmenes og til hele Kristi legemes beste, som et tre som på underfullt og mangfoldig vis forgrener seg i Herrens åker ut fra den sed som kommer fra Herren selv.  Slike familier skaffer nemlig sine medlemmer den hjelp som en større fasthet i livsførselen, en gjennomprøvet doktrine om veien til fullkommenheten, et broderlig fellesskap i Kristi tjeneste og en frihet styrket ved lydighet kan gi, så de blir i stand til nøyaktig å oppfylle og trofast å holde sine løfter og forpliktelser og med åndelig glede gjøre fremgang på kjærlighetens vei" (Lumen gentium 43). "Hver den som er kalt til å etterleve de evangeliske råd, skal gjøre det som står i hans makt for å forbli i det kall Gud har gitt ham, og gjøre stadige fremskritt i det til ære for den ene og udelelige Treenighet som i Kristus og ved Kristus er all hellighets kilde og opphav" (Lumen gentium 47).                         

 Far, gi at vi ved din nåde må gjøre våre liv,
som er viet til ditt navns ære og til tjeneste for våre brødre og søstre,
til en evig lovsang til din herlighet.
 Måtte vi i takknemlighet for vårt kall og trofaste mot din pakt,
alltid bringe våre liv frem for deg, som et evig takkoffer.
Ved Kristus vår Herre.
Amen.

Bønn fra Vesper - takkgudstjeneste for det gudviede liv -
Jubileumsåret 2000

 

Shadow