Karmel “Totus Tuss” Karmelittklosteret, Tromsø, Norway

Shadow

Ordenen slår rot i Europa

Ved flyttingen til Europa måtte brødrene gjennom en tilpasningsprosess. Slik forholdene var på de nye stedene, var det ikke alltid lett å skaffe seg det nødvendige til livets opphold. Dessuten ble de ofte møtt med skepsis og motvilje fra de lokale kirkelige myndigheter. Det ble fort klart at de måtte modifisere sin livsform for å overleve.

Karmelittordenen i senmiddelalderen

Generell oversikt: Karmel hadde fått sin plass blant de religiøse ordener i Europa, og likheten med de andre tiggerordener ble stadig større. Karmelittene var representert ved universitetene og fikk sine egne studiehus av høy standard. Engelskmannen John Baconthorpe (død 1348) som virket i Paris, blir regnet som deres største middelalderteolog, men han var ikke den eneste som gjorde seg bemerket.

Nonner og tertiærer

Når Johannes Soreth har fått en så viktig plass i Karmels historie, er det ikke på grunn av sine reformforsøk, men fordi han blir grunnlegger av ordenens kvinnelige gren, den såkalte annen orden. De fleste ordener har hatt nonneklostre helt fra begynnelsen, deriblant dominikanerne og fransiskaneme. Men karmelittene hadde ingen nonner før etter 1450. Brødrene hadde påtatt seg ån­delig veiledning av fromme kvinner allerede før år 1300, både slike som levde sammen med sine familier, og kvinnelige eremitter som hadde sitt enebo i til­knytning til en kirke. Med tiden sluttet en del av disse kvinnene seg sammen og levde et fellesliv i en eller annen form med en karmelittbror som åndelig veileder. Slike grupper fantes i flere land. De ble kalt beginer i Nederland, humiliate i Italia og beatas i Spania. Men selv om mange kvinner var knyttet til ordenen på denne måten, levde de ikke et regulært klosterliv og var ikke med­lemmer av Karmel i kanonisk forstand.

Tridentinerkonsilet (1545-63)

Ved overgangen til den nye tid omkring år 1500 befant kirken seg i en forfallsperiode som hadde vart i over 100 år. Reformforsøk hadde det vært mange av. Men først med Tridentinerkonsilet begynte anstrengelsene å gi varige frukter. Da var imidlertid kirkesplittelsen et faktum.

Shadow